MultiSport

Opći uvjeti korištenja športskog sadržaja

SPORTSKI CENTAR ŠESTICA
TENIS KLUB ZAGI

Havidićeva 38
10 000 Zagreb

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ŠPORTSKOG SADRŽAJA

1. UVODNE ODREDBE

 1. Ovim Općim uvjetima korištenja športskog sadržaja (dalje u tekstu: "Opći uvjeti") uređuju se odnosi između Davatelja usluge, Ugovaratelja i Korisnika usluge u odnosu na pravila i uvjete korištenja Usluga koje pruža Davatelj usluge i ponašanje Korisnika usluge prilikom korištenja istih.
 2. Davatelj usluge je TENIS KLUB ZAGI, Havidićeva 38, 10 000 Zagreb, udruga registrirana pri Ministarstvu Uprave, registarski broj: 21001015, OIB: 75555057963, kojeg zastupa predsjednik Mladen Jarčov (dalje u tekstu: "TK ZAGI” ili "Davatelj usluge").
 3. TK ZAGI pruža Usluge u prostorijama Sportskog centra Šestica, koji se nalazi u Paviljonu 6 Zagrebačkog Velesajma, na adresi Avenija Dubrovnik 15, 10 020 Zagreb. Prostorna primjena ovih Općih uvjeta obuhvaća teniske terene, badminton terene, prostorije u kojima se održavaju borilačke vještine, prostorije u kojima se održava ples, prostorije u kojima se igra stolni tenis, fitness prostor  te sve ostale prostorije u kojima se odvijaju djelatnosti športa i usluge športske rekreacije, a koji se nalaze u prostorima Sportskog Centra Šestica. (dalje u tekstu: "Mjesto pružanja usluge").
 4. "Ugovaratelj” je svaka pravna ili fizička osoba koja s TK ZAGI sklopi odgovarajući ugovor čija je svrha najam termina radi korištenja Usluge u Mjestu pružanja usluge neovisno od toga je li ga sklopio izravno sa TK ZAGI ili sa pravnim subjektom koji se temeljem ugovornog odnosa s TK ZAGI nalazi u posjedu Mjesta pružanja usluge u svrhu neposrednog pružanja jedne ili više Usluga:
  1. u svoje ime i za svoju korist, u kojem slučaju se ujedno smatra i Korisnikom usluge; ili
  2. u svoje ime, a za korist Korisnika usluge.
  3. Ugovarateljima se smatraju i pravne osobe s kojima TK ZAGI sklopi ugovor o poslovnoj suradnji ili neki tome sličan ugovor koji za posljedicu ima korištenje Mjestom pružanja usluge.
 5. "Korisnik usluge” je svaka fizička osoba koja samostalno i neposredno koristi neku od Usluga u Mjestu pružanja usluge, neovisno o tome je li ta osoba ujedno i Ugovaratelj. Korisnik usluge može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ukoliko je Korisnik usluge maloljetan, za korištenje Usluge potreban je pristanak roditelja, odnosno skrbnika koji preuzima sva prava i obveze iz ovih Općih uvjeta.
 6. "Treća osoba" je fizička osoba koja nije zaposlenik TK ZAGI, Ugovaratelj, niti Korisnik usluge, a neposredno pristupi i /ili se nalazi na Mjestu pružanja usluge.
 7. Pod pojmom "Usluga" ili "Usluge" podrazumijevaju se usluge iz svih područja djelatnosti za čije je obavljanje TK ZAGI registriran i koje se pružaju u Mjestu pružanja usluge uključujući i ne ograničavajući se na usluge športskog sadržaja i rekreacije koje se po prirodi stvari obavljaju u pojedinačnim prostorijama kako su navedene pod definicijom Mjesta pružanja usluge, uključujući i prateći zabavni program (npr. rođendanske proslave i sl.).

2. PRIMJENA OPĆIH UVJETA

 1. Opći uvjeti primjenjuju se na svakog Ugovaratelja, na sve Korisnike usluge i na svaku Treću osobu.
 2. Svaki Ugovaratelj, svaki Korisnik usluge te svaka Treća osoba ukoliko se nalazi na Mjestu pružanja usluge, obvezna je upoznati se s ovim Općim uvjetima, odnosno pročitati ih i razumjeti te prihvatiti njima propisana prava i obveze.
 3. Sklapanjem ugovora s TK ZAGI, Ugovaratelj potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima, odnosno da ih je pročitao i razumio te da prihvaća u njima propisana prava i obveze kao i da je s istima upoznao one Korisnike usluga kojima neposredno pruža jednu ili više Usluga u Mjestu pružanja usluge, kao i da je ovlašten i stručno osposobljen pružati Usluge koje ugovara s Korisnicima usluge jer će u protivnome odgovarati TK ZAGI za cjelokupnu štetu (imovinsku, neimovinsku, izravnu i neizravnu) koju bi TK ZAGI mogao imati uslijed povrede ove obveze.
 4. Ovi Opći uvjeti nadopunjuju ugovor sklopljen između Ugovaratelja i TK ZAGI u dijelu u kojemu njihov odnos nije reguliran samim ugovorom i pod uvjetom da odredbe Općih uvjeta ne proturječe ugovoru već da ga nadopunjuju. Ugovaratelj se ne može osloboditi obveza utvrđenih i preuzetih sklapanjem takvog ugovora s TK ZAGI, niti prenijeti te obveze na trećega, u odnosu na što se u cijelosti primjenjuju pravila propisana Zakonom o obveznim odnosima.
 5. Svaki Korisnik usluge upoznat  je sa postojanjem i dostupnosti sadržaja Općih uvjeta te sa obvezom da se prije početka korištenja Usluge detaljno, sveobuhvatno i iscrpno upozna sa njihovim sadržajem. U svakom slučaju pristup Mjestu pružanja usluge, ugovaranje najma termina u Mjestu usluge ili početak korištenja Usluge smatra se ujedno i potvrdom da se Korisnik usluge upoznao sa sadržajem Općih uvjeta, da je iste u cijelosti razumio te prihvatio u njima propisana prava i obveze.
 6. Svaka Treća osoba koja se iz bilo kojeg razloga i po bilo kojoj osnovi svjesno i neposredno zatekne na Mjestu pružanja usluge, dužna je upoznati se s Općim uvjetima te se njezin svjestan i neposredan pristup Mjestu pružanja usluge smatra potvrdom da ih je pročitala, razumjela i da prihvaća njima propisana prava i obveze.

3. PRAVA I OBVEZE

 1. Ugovaratelj i/ili Korisnik usluge dužni su rezervirati termin korištenja Usluge koju pruža TK ZAGI na jedan od sljedećih načina:
  1. telefonskim putem na telefonski broj 01/6528-506;
  2. putem e-maila na adresu tkzagi@gmail.com;
  3. on-line rezervacijom putem web stranice http://zagi.termini.com.hr;
  4. osobno na Mjestu pružanja usluga
  5. ili na drugi prikladan način (npr. sklapanjem odgovarajućeg ugovora).
 2. Na on-line rezervaciju teniskih i badminton terena, osim ovih Općih uvjeta primjenjuju se i uvjeti rezervacije dostupni na sljedećoj web adresi: http://zagi.termini.com.hr.
 3. Ugovaratelj, kao i svi Korisnici usluge, dužni su pridržavati se rezerviranih termina, a ukoliko nisu u mogućnosti doći u tom terminu, dužni su isti otkazati najmanje 2 sata unaprijed. Termin koji nije otkazan na vrijeme smatra se iskorištenim.
 4. Po isteku rezerviranog termina, odnosno po završetku pružanja Usluge, svi Korisnici usluge dužni su napustiti sportske terene na kojima se Usluga pružala te ukloniti sve svoje osobne predmete i ostale stvari s njih.
 5. Korisnici usluge su dužni sportske terene i sve ostale prostorije na Mjestu pružanja usluge, jednako kao i sav inventar i opremu koja pripada TK ZAGI koristiti sukladno ugovoru sklopljenom između TK ZAGI i Ugovaratelja, uputama danima od TK ZAGI, Kućnom redu TK ZAGI i ovim Općim uvjetima te u skladu s namjenom sportskih terena, ostalih prostorija, inventara i opreme na način da se ista ne uništava odnosno ne oštećuje.
 6. Zabranjeno je na bilo koji način ometati druge Korisnike usluge, jednako kao i zaposlenike TK ZAGI te Treće osobe.
 7. Korisnici usluge dužni su imati odjeću, obuću i ostalu opremu adekvatnu za Uslugu koja se pruža i sigurno korištenje istom. 
 8. Davatelj usluga održava Mjesto pružanja usluga čistim i urednim te u stanju prikladnom za ugovorenu ili redovitu uporabu.
 9. U slučaju da primijeti kako se Ugovaratelj ili Korisnik usluge ne pridržava ugovora sklopljenog između TK ZAGI i Ugovaratelja, uputa TK ZAGI, Kućnog reda TK ZAGI i/ili ovih Općih uvjeta, odnosno da na drugi način dovodi u opasnost od nastanka bilo kakve ozljede i/ili štete sebe, TK ZAGI, bilo koju drugu osobu i/ili svoju ili tuđu imovinu, a posebice ukoliko procjeni da Korisnik usluge nema adekvatnu odjeću, obuću i ostalu opremu, TK ZAGI zadržava pravo trenutno mu uskratiti daljnje pružanje Usluge te ga udaljiti s Mjesta pružanja usluge, a ujedno mu i zabraniti buduće korištenje Usluga TK ZAGI.
 10. TK ZAGI ovlašten je udaljiti s Mjesta pružanja usluge svaku Treću osobu za koju smatra da se neovlašteno, po neopravdanoj osnovi i bez opravdanog razloga nalazi na Mjestu pružanja usluge, koja se nepristojno ponaša ili koja ometa Korisnika usluge ili bilo koju drugu osobu, jednako kao i zabraniti pristup takvoj osobi Mjestu pružanja usluge.
 11. Propust Davatelja usluge da postupi sukladno ovlastima iz čl. 3.9. i/ili 3.10. ne povlači sa sobom nikakvu odgovornost Davatelja usluge.
 12. Osim Općih uvjeta, Ugovaratelj, Korisnik usluge te Treća osoba obvezni su za vrijeme boravka na Mjestu korištenja usluge, odnosno za vrijeme korištenje Usluge, poštivati i Kućni red TK ZAGI koji je dostupan u pisanom obliku na Mjestu pružanja usluge.

4. ODGOVORNOST

 1. Svaku Uslugu koju TK ZAGI pruža, Korisnik usluge koristi isključivo na vlastiti rizik i na vlastitu odgovornost te je svjestan i potvrđuje da svako korištenje Usluge može dovesti do neželjenih zdravstvenih poteškoća i posljedica što u cijelosti prihvaća. Treća osoba koja stupa u Mjesto pružanja usluga i boravi na njemu, čini to na vlastiti rizik i na vlastitu odgovornost.
 2. Početkom korištenja Usluge, Korisnik usluge potvrđuje da je sposoban i ovlašten koristiti Uslugu te da posjeduje vještine za sigurno korištenje iste. TK ZAGI ne snosi odgovornost za bilo kakve posljedice nastale Korisniku usluge uslijed neovlaštenog i nestručnog korištenja Usluge, odnosno korištenja za koje nije bio sposoban.
 3. Korisnik usluge početkom korištenja Usluge potvrđuje i jamči TK ZAGI da je dobrog zdravstvenog stanja i odgovarajuće fizičke spreme u odnosu na Uslugu koju koristi te da nema nikakvo tjelesno oštećenje, invaliditet ili bolest koji bi ga na bilo koji način onemogućivali u korištenju Usluge ili koji bi ako koristi Uslugu mogli biti od nepovoljnog ili štetnog utjecaja na njegovo zdravlje, sigurnost ili fizičko stanje i /ili integritet.
 4. TK ZAGI nije odgovoran i ne snosi nikakve posljedice uključujući odgovornost za štetu u slučaju smrti, ozljeđivanja ili bilo kakve druge nepovoljne zdravstvene posljedice Korisnika usluge koja nastane tijekom korištenja Usluge ili kao posljedica korištenja Usluge, a koja je uzrokovana tjelesnim oštećenjem, invaliditetom, neadekvatnom fizičkom spremom/kondicijom, nedostatnom vještinom, neadekvatnom opremom i/ili obućom, trenutnim zdravstvenim stanjem ili bolesti Korisnika usluge.
 5. TK ZAGI nije odgovoran za uništenje, oštećenje ili gubitak osobnih stvari, predmeta, odnosno druge imovine unesene na Mjesto pružanja usluge Ugovaratelja, Korisnika usluge ili Treće osobe.
 6. Ugovaratelj jamči da neće pokretati bilo kakav postupak protiv TK ZAGI čiji je cilj potraživanje naknade štete od TK ZAGI te da će ga osloboditi od svih obveza, potraživanja, zahtjeva, radnji i troškova bilo koje prirode ili vrste koji proizlaze iz bilo kakve ozljede i/ili štete koju pretrpi Korisnik usluge koji je korištenje Usluge u Mjestu pružanja usluge izravno dogovorio ili ugovorio s Ugovarateljem, uključujući i štete koje bi takvome Korisniku usluge mogle nastati uslijed uništenja, oštećenja ili gubitka njegove imovine, a koje su na bilo koji način povezane s korištenjem Usluge ili koje nastanu za vrijeme dok se Korisnik usluge nalazi u Mjestu pružanja usluge, izuzev potraživanja koja su nastala uslijed namjere ili grube nepažnje TK ZAGI.
 7. Svaki Korisnik usluge osobno i neograničeno cijelom svojom imovinom odgovara TK ZAGI za svu štetu koja bi mu mogla nastati uslijed korištenja Usluge na način protivan ugovoru sklopljenom između TK ZAGI i Ugovaratelja, uputama TK ZAGI, Kućnom redu TK ZAGI i ovim Općim uvjetima, jednako kao i za svu štetu nastalu na bilo kojem predmetu koji je dio inventara koji pripada TK ZAGI nastalu kao posljedica nepravilnog korištenja od strane Korisnika usluge.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Ovi Opći uvjeti ugovora objavljeni su na službenoj Internet stranici TK ZAGI i na Mjestu pružanja usluga dana 28. veljače 2019.g. i primjenjuju se na sve odnose zasnovane nakon 9. ožujka 2019.g.
 2. Ovi Opći uvjeti će biti dostupni u pisanom obliku na Mjestu pružanja usluga te na sljedećoj web adresi, službenoj Internet stranici TK ZAGI: http://www.zagi-sport.hr.
 3. TK ZAGI zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta. Svaka eventualna izmjena i/ili dopuna primjenjuje se i obvezuje od dana kada su Ugovaratelj i Korisnik usluge obaviješteni o istima. Smatrat će se da su Ugovaratelj i Korisnik usluge obaviješteni o izmjenama i/ili dopunama ovih Općih uvjeta istekom osmog dana od dana njihove objave sukladno čl. 5.1. Općih uvjeta.
 4. U slučaju bilo kakvog mogućeg spora između TK ZAGI i Ugovaratelja i/ili Korisnika usluge mjesno je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu. 

U Zagrebu, 28. veljače 2019. g.

Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu 8 dana od dana objave.